vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, třída A 
79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
(ATLETIKA, JUDO, SPORTOVNÍ STŘELBA, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL-DÍVKY)

ČTYŘLETÉ STUDIUM, TŘÍDA A

Prezentace pro třídu A ve formátu PDF ...více


7. 11. 2017 /úterý/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
Gymnázium zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu. Trenérské vedení žáků na soutěžích je plně zajištěno profesionálními trenéry sportovního gymnázia. Žáci sportovního gymnázia startují v soutěžích za své mateřské kluby nebo jiné kluby. Velmi pozitivním a žádoucím jevem je pro obě strany spolupráce mezi sportovním gymnáziem a sportovními kluby.


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

    do 30. 11. 2017 odevzdá uchazeč ředitelce sportovního gymnázia:
  • přihlášku ke studiu
  • formulář "Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu" potvrzený sportovním lékařem
  • případně i přihlášku k přijímací zkoušce „nanečisto“ z českého jazyka a matematiky.

Uchazeč na přihlášku ke studiu oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou uvede:
• obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
• sport, kterému se věnuje
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
• termín, který den se účastní talentové zkoušky
• termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Přihlášky k přijímací zkoušce „nanečisto“ z ČJ a M jsou ke stažení zde a formulář „Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“ je ke stažení zde nebo jsou k dispozici v sekretariátu školy. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi.

Uchazeč o obor vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal-dívky) dokládá zdravotní způsobilost ke studiu pouze na formuláři školy potvrzeném výhradně sportovním lékařem (formulář „Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“)....zde


Po obdržení přihlášky ke studiu, formuláře o zdravotní způsobilosti a příp. i přihlášky k přijímací zkoušce „nanečisto“, sportovní gymnázium uchazeči zašle sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce.


TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Talentová zkouška

9. 1. 2018 - 1. termín
11. 1. 2018 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Všichni uchazeči konají talentovou zkoušku s výjimkou:
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví judo, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu.
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:
• je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
• M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
• M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
• Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.


Jednotná přijímací zkouška

12. 4. 2018 - 1. termín
16. 4. 2018 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a z písemného testu z matematiky. Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky konají všichni uchazeči.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:
10. 5. 2018 - 1. termín
11. 5. 2018 - 2. termín


PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M pořádá sportovní gymnázium ve spolupráci se vzdělávací agenturou Trigon celoživotní vzdělávání, s. r. o., Koterovská 16, Plzeň. Zahájení kurzu 27. 2. 2018, ukončení 27. 3. 2018, vždy úterý od 17:05 h do 18:35 h v sídle vzdělávací agentury Trigon.
Přihlášky do kurzu:
e-mail: trigon@trigon-cz.cz
telefon: 776 031 912, 377 440 447.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA "NANEČISTO" Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY
27. 3. 2018 - 10:00 h - přijímací zkouška "nanečisto" z ČJ a M se koná v budově školy. Předpokládaný konec
ve 12:30 h. Pozvánka již zasílána nebude.


PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH
Do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - 30 žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal-dívky), třída A
Počet otevíraných tříd: 1
Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků


Kritéria přijímacího řízení:
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
• výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
• výsledek talentové zkoušky

Další požadavky pro přijetí:
• zdravotní způsobilost ke vzdělávání
(potvrzení výhradně sportovním lékařem na formuláři "Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu", který uchazeč odešle spolu s přihláškou ke studiu)
• potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
(formulář "Sportovní dotazník" zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Uchazeč sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení - 2 žáci.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.


KRITÉRIA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
pro obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal-dívky), třída A

ATLETIKA
Pořadí uchazečů je určeno podle bodového hodnocení výkonů dosažených v následujících motorických testech:
• běh na 50 m vysoký start, výběh na vlastní povel, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
• běh na 20 m letmý start, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
• skok daleký z místa - doskok do pískoviště, měřeno v cm, možno použít atletické tretry
• 10 skok střídnonož z místa - doskok do pískoviště, měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
• autový hod medicinbalem 2 kg z místa - měřeno v metrech
• hod medicinbalem 3 kg vzad - měřeno v metrech
• Cooperův test (běh na 12 minut) - měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
• šplh na 4 metrové tyči - měřeno ručně s přesností na 0,1s.


JUDO
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech, ve sportovní přípravě a v dosažených výsledcích na soutěžích.
Podmínky pro přijetí splnil uchazeč, který dosáhl 10ti bodů a více v součtu hodnocení všech složek testování (výsledky + sportovní příprava + tělesná výchova).
• Motorické testy: člunkový běh 4 x 10 m, běh 1500 m, výskoky na překážku za 30s (hoši 81 cm dívky 64 cm), šplh na laně 4 m dlouhém po dobu 1 min. (hoši bez přírazu, děvčata mohou s přírazem), shyb opakovaný, bez zátěže, benč press opakovaný se zátěží rovnající se 60% vlastní hmotnosti, vznosy na ribstolech.
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.
Speciální testy: vzduchová puška N+20 ran po 1 ráně do terče. Hodnocení zásahů včetně součtu nastříleného výkonu je prováděno elektronicky zařízením RIKA.
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splní podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:
• je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
• M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
• M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
• Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.


PLAVÁNÍ
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných, přihlíží se k umístění na přeboru ČR.
• Speciální testy: 50 m kraul, 50 m prsa, 50 m znak, 50 m delfín, 400 m kraul.


TENIS
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování tj. v motorických testech speciálních, obecných a bodovou hodnotou z celostátního žebříčku tenisu.
• Speciální testy: běh se změnou směru (vějíř), přeskoky do stran s dotykem (kružítko), čtyřskok.


VOLEJBAL - DÍVKY
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.
• Speciální testy: dosah ve výskoku s rozběhem, hod medicinbalem 1 kg, jednoruč z kleku, rychlost 6 x 6, obratnost 6 x 9, odbíjení obouruč vrchem, odbíjení obouruč spodem.


OBECNÉ MOTORICKÉ TESTY (POUZE PRO SPORTOVNÍ STŘELBU, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL - DÍVKY)
Běh 50m z polovysokého startu, hod plným míčem 2 kg obouruč, chlapci - opakované shyby nadhmatem, dívky - výdrž ve shybu nadhmatem, skok daleký z místa, hloubka předklonu, leh-sed
1 minuta, střelba 2 minuty, Cooperův běh (běh na 12 minut).
Pozn.: Bodové hodnocení dosažených výkonů u všech sportovních odvětví je k nahlédnutí na ředitelství sportovního gymnázia.


UČEBNÍ PLÁN
Učební plán se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou ..více

INFORMACE O STUDIU

Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Ředitelka gymnázia Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně PhDr.Olga Šimandlová

Telefon 378 605 711 (ústředna)
E-mail posta@sgpilsen.cz
WWW: http://www.sgpilsen.cz
© design 2007 Úvodní stránka