Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-41-K/41 Gymnázium

79-41-K/41 GYMNÁZIUM
VŠECHNY DRUHY SPORTU, ČTYŘLETÉ STUDIUM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 8. 2. 2021 - 16:00 h se NEKONÁ

Informace a dotazy ke studiu a přijímací zkoušce zasílejte na email: posta@sgpilsen.cz, telefonické dotazy 378 605 712 - sekretariát, 378 605 716 - vedoucí trenér.

 

Prezentační video o škole a oboru vzdělání si můžete prohlédnout zde.

 

VÝHODY STUDIA
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). V 1. ročníku probíhá výuka plavání formou půlročního kurzu plavání v rámci čtyřhodinové dotace tělesné výchovy. Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Do 1. 3. 2021 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis - formát xlsx nebo pdf)

 Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:

 • obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
 • sport, kterému se věnuje (uvést do oboru vzdělávání)
 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
 • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
 • termín, který den se účastní pohybových testů

Na přihlášce ke studiu jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení přihlášky není podmínkou, přihlášku lze podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v Excelu) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.

Přihláška ke studiu, příp. přihláška do přípravného kurzu k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M jsou k dispozici také v sekretariátu školy.

 

Termín přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M (termín je dán pořadím školy uvedeném na přihlášce ke studiu)
3. 5. 2021 - 1. termín
4. 5. 2021 - 2. termín

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem):
2. 6. 2021 - 1. termín
3. 6. 2021 - 2. termín

Pohybové testy
3. 5. 2021 - cca ve 13:00 h - 1. termín
4. 5. 2021 - cca ve 13:00 h - 2. termín

Náhradní termín pohybových testů (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem): 10. 5. 2021 - 9:00 h (hoši) 

Náhradní termín pohybových testů (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem): 11. 5. 2021 - 9:00 h (dívky)

Jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z ČJ a písemného testu z M a pohybové testy konají všichni uchazeči.

 

Kritéria přijímacího řízení

Počet otevíraných tříd: 1

Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků

 

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:

 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2.* pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) – 20%
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M – 60%
 • výsledek pohybových testů – 20%

* Na základě ustanovení §5 vyhlášky č. 233/2020Sb. nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 započítat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

Další požadavky pro přijetí:

 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu)
 • potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti (formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle § 20, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).

 

Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia

Chlapci - věk 15 let

   

běh 50 m

dálka z místa

shyb nadhmatem

1 bod - 8.66 s

1 bod - 182 cm

3 body - 1

9 bodů - 6.7 s

9 bodů - 249 cm

9 bodů - 12 a více

leh - sed 1 min

12 minutový běh

koordinační test

1 bod - 31

1 bod - 2007 m

 1 bod - 14.57 s

9 bodů - 58

9 bodů - 3190 m

 9 bodů - 11.14 s

 

Dívky - věk 15 let

   

běh 50 m

dálka z místa

výdrž – shyb nadhmatem

1 bod - 9.51 s

1 bod - 149 cm

1 bod - 3.3 s

9 bodů - 7.2 s

9 bodů - 214 cm

9 bodů - 40.1 s

leh - sed 1min

12 minutový běh

koordinační test

1 bod - 20

1 bod - 1633 m

 1 bod - 16.93 s

9 bodů - 51

9 bodů - 2620 m

 9 bodů - 12.35 s

 

DALŠÍ SDĚLENÍ

Přijímací komise rozhoduje o konečném přijetí či nepřijetí.

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí lze podat odvolání k odvolacímu orgánu.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

Změny kritérií a termínů jsou možné na základě pozdějších opatření vydaných MŠMT.

 

UČEBNÍ PLÁN
OBOR VZDĚLÁNÍ 79-41- K/41 GYMNÁZIUM
Výuka 1. - 4. ročníku (1. B - 4. B) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G. 

 

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

4

Cizí jazyk II.

4

4

3

3

Základy společenských věd

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

1

2

2

Matematika

4

3

3

4

Fyzika

2

2

3

2*

Chemie

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

Informatika

2

2

0

0

Estetická výchova

2**

2**

0

0

Tělesná výchova

4

4

4

4

1. volitelný předmět

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

2

Celkem obor 79-41-K/41:

29+4

29+4

29+4

30+4

 Poznámka: 
* předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich
**v předmětu Estetická výchova je možnost volby; žáci si volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. volitelný předmět (2. - 4. ročník) 2. volitelný předmět (3. - 4. ročník) 3. volitelný předmět (4. ročník)
Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce Seminář z matematiky
Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z biologie
Německý jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace v ruském jazyce Seminář ze zeměpisu
Ruský jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace ve španělském jazyce Seminář z dějepisu
Španělský jazyk (3. cizí jazyk) Seminář z matematiky Společenskovědní seminář
Deskriptivní geometrie Cvičení z psychologie a sociologie Literární seminář
Cvičení z matematiky Cvičení z fyziky a chemie Seminář z fyziky
  Deskriptivní geometrie Seminář z chemie
  Programování Seminář z chemie a biologie
    Seminář z německého jazyka

 

NEPOVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ročník (Prima, 8leté G) 1. - 2. ročník (4leté G) 1. - 4. ročník (4leté G) + 5. – 8. ročník (8leté G)
Plavání Cvičení z anglického jazyka Matematická cvičení
  Cvičení z německého jazyka