Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-41-K/81 Gymnázium, Kvinta

79-41-K/81 Gymnázium

VŠECHNY DRUHY SPORTU, (KVINTA)

5. ročník vyššího stupně osmiletého gymnázia pro uchazeče z 9.tříd ZŠ, Kvart osmiletých gymnázií a Sekund šestiletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do Kvinty.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 11. 1. 2021 - 16:00 h (podle aktuální epidemiologické situace)

VÝHODY STUDIA
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Do 1. 3. 2021 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 

A) ŽÁK 9. ROČNÍKU ZŠ

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis - formát xlsx nebo pdf)

Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:

  • obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
  • sport, kterému se věnuje
  • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
  • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
  • termín, který den se účastní pohybových testů

 

B) Žák, který se hlásí z jiného gymnázia

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis)
 • písemnou žádost zákonného zástupce o změnu oboru vzdělání do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

Uchazeč z jiného gymnázia na přihlášku ke studiu uvede:

   • obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
   • sport, kterému se věnuje
   • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků
    (Žák 8letého G: 1. a 2. pololetí Tercie a 1. pololetí Kvarty
    Žák 6letého G: 1 a 2. pololetí Primy a 1. pololetí Sekundy)
   • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
   • termín, který den se účastní pohybových testů

Poznámka: Přijímací komise podle hodnocení na vysvědčení rozhodne, zda žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M nebo zda bude přijat na základě přestupu.

Na přihlášce jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení není podmínkou, přihlášku lze podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v Excelu) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.

Přihláška ke studiu je k také dispozici v sekretariátu školy.

Termín přijímacího řízení

Přijímací řízení by mohlo proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách – konkrétní termín stanoví MŠMT. Na základě rozhodnutí MŠMT sportovní gymnázium průběh přijímacího řízení upřesní a zveřejní na www.sgpilsen.cz
Více na
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z ČJ a písemného testu z M konají všichni uchazeči.

Pohybové testy konají všichni uchazeči.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (Kvinta)
Předpoklad: 6 volných míst.

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek

A) Žák 9. ročníku ZŠ

 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku – 20%
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M - 60%
 • výsledek pohybových testů – 20%. 

 

B) Žák, který se hlásí z jiného gymnázia

1. Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek - žák z jiného G, který koná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M

  • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků – 20%
   (Žák 8letého G: 1. a 2. pololetí Tercie a 1. pololetí Kvarty
   Žák 6letého G: 1 a 2. pololetí Primy a 1. pololetí Sekundy)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M - 40%
  • výsledek pohybových testů – 40%.

2. Kritéria povolení změny oboru vzdělání - žák z jiného G, který bude přijat na základě přestupu

  • výsledek pohybových testů

Další požadavky pro přijetí:

 • uchazeč musí studovat 2 cizí jazyky: 1. cizí jazyk AJ na ZŠ/ příp. G, 2. cizí jazyk NJ nebo ŠJ (žák ho musí studovat minimálně 2 roky na ZŠ/příp. G nebo soukromě. Uchazeč bude z 2. jazyka skládat rozdílovou zkoušku.)
 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu).
 • potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti (formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).

 

Disciplíny a bodové hodnocení pohybových testů:

do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (Kvinta)

Obecné pohybové testy - běh na 50 m z polovysokého startu, skok do dálky z místa, chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu, leh - sed po dobu 1 minuty, běh po dobu 12 minut, koordinační test.

Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia

Chlapci - věk 15 let

 

 

běh 50 m

dálka z místa

shyb nadhmatem

1 bod - 8.9 s

1 bod - 174 cm

1 bod - 1

9 bodů - 6.7 s

9 bodů - 249 cm

9 bodů - 12 a více

leh - sed 1min

12 minutový běh

koordinační test

1 bod - 28

1 bod - 1860 m

 

9 bodů - 58

9 bodů - 3190 m

 

Dívky - věk 15 let

 

 

běh 50 m

dálka z místa

výdrž – shyb nadhmatem

1 bod - 9.8 s

1 bod - 141 cm

1 bod - 3.3 s

9 bodů - 7.2 s

9 bodů - 214 cm

9 bodů - 40.1s

leh - sed 1min

12 minutový běh

koordinační test

1 bod - 20

1 bod - 1540 m

 

9 bodů - 51

9 bodů - 2620 m

 

DALŠÍ SDĚLENÍ

Přijímací komise rozhoduje o konečném přijetí či nepřijetí.

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí lze podat odvolání k odvolacímu orgánu.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci.

Pouze žák 9. ročníku ZŠ a žák, který se hlásí z jiného gymnázia a byl přijat po vykonání jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Zápisový lístek lze obdržet na ZŠ nebo na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

 

Další kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

 

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

UČEBNÍ PLÁN

obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

Výuka 1. - 4. ročníku (primy - kvarty) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro ZV.

Výuka 5. - 8. ročníku (kvinty - oktávy) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Český jazyk

5

4

4

3

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

4

Cizí jazyk II.

0

2

3

2

4

4

3

3

Občanská výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Základy společenských věd

0

0

0

0

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

1

2

2

Matematika

5

4

4

3

4

3

3

4

Fyzika

2

2

2

2

2

2

3

2*

Chemie

0

2

2

2

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

0

0

0

2

2

2

0

0

Výtvarná výchova

2

1

1

2

0

0

0

0

Hudební výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Estetická výchova

0

0

0

0

2

2

0

0

Tělesná výchova

5

4

4

4

4

4

4

4

1. volitelný předmět

0

0

0

0

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

0

2

Celkem:

30

30

31

31

33

33

33

34

Nabídka povinně volitelných předmětů:

Volitelný předmět I: Teorie sportovní přípravy, Konverzace v anglickém jazyce, 3. cizí jazyk (Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk), Deskriptivní geometrie, Cvičení z matematiky

Volitelný předmět II: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace v ruském jazyce, Konverzace ve španělském jazyce, Seminář z matematiky, Cvičení z psychologie a sociologie, Cvičení z fyziky a chemie, Deskriptivní geometrie, Programování

Volitelný předmět III: Seminář z matematiky plus, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z dějepisu, Společenskovědní seminář, Literární seminář, Seminář z fyziky, Seminář z  chemie, Seminář z  chemie a biologie, Seminář z německého jazyka

Poznámka:  * předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich.