Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Whistleblowing

Whistleblowing

Sportovní gymnázium Plzeň zavádí interní komunikační kanál whistleblowing@sgpilsen.cz, dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Sportovní gymnázium Plzeň, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona. Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, přes interní komunikační kanál whistleblowing@sgpilsen.cz nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz) nebo dalšími způsoby uvedenými níže.

Pověřenou osobu pro whistleblowing byl určen: Ing. Petr Vočadlo

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu k příspěvkové organizaci Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona č. 171/2023 O ochraně oznamovatelů (dále jen Zákona).

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.).

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;
 • daně z příjmu právnických osob;
 • ochrana spotřebitele;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

 • identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (dle Zákona nelze podat anonymní oznámení),
 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),
 • důkazy a podkladové materiály.

Příjem oznámení jen příslušným osobám

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:


1. Písemně
v listinné podobě v obálce s označením „whistleblowing“ na adresu:

Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 56
318 00 Plzeň

Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.


2. Elektronicky
na emailovou adresu: whistleblowing@sgpilsen.cz

 

3. Ústně
telefonicky i osobně (po domluvě termínu) v době pondělí až pátek 8,00 až 12,00 na telefonu 378 605 722.

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:


Podání oznámení jinými, než výše uvedenými způsoby, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 budou osobní údaje týkající se oznámení vymazány anebo anonymizovány do dvou měsíců od ukončení prošetřování, jakmile bude oznámení prošetřeno (pokud v dané věci nebyla přijata žádná další opatření).

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.