Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Povinné informace ke zveřejnění

Povinné informace ke zveřejnění

Na základě Pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím zveřejňuji tyto informace:

Ředitelka:
Mgr. Milena Majerová - jmenována do funkce ředitelky Sportovního gymnázia Plzeň s účinností
od 1. dubna 2001 usnesením Rady Plzeňského kraje ze dne 30. dubna 2001 pod č.j. H/63/01.
Pravomoci ředitelky školy vymezuje zákon č. 561/2004 - školský zákon.

Pracovníci pověření poskytováním informací:
Mgr. Hana Svášková, zástupkyně ředitelky školy, tel.: 378 605 715, svaskova@sgpilsen.cz
Mgr. Lukáš Lintimer, zástupce ředitelky školy, tel.: 378 605 716, lintimer@sgpilsen.cz

Přijímáním stížností, oznámení a podnětů podle zákona č. 500/2004 - správní řád je pověřena sekretářka školy Marcela Jíchová, tel.: 378 605 712.


Povinnosti vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „InfZ“)

Vyřízení žádosti

Pokud škola obdrží žádost o poskytnutí informace dle InfZ, má povinnost řešit tuto žádost způsobem, který InfZ stanoví.
Nejdříve je třeba posoudit, zda jde skutečně o žádost dle InfZ a je při jejím vyřizování třeba dodržet postup stanovený tímto zákonem.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail doručený na adresu školy). Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Abychom žádost mohli posuzovat jako žádost dle InfZ, musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti.

Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle InfZ,
 • uvedení povinného subjektu, od které tuto informaci požaduje.

Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • její název,
 • její IČ,
 • adresu jejího sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle InfZ,
 • uvést povinný subjekt, od které tuto informaci požaduje.

Pokud by žádost o informaci neobsahovala sdělení, že jde o žádost dle InfZ, a adresu pro doručování (tyto informace jsou výše zvýrazněny tučně) a v případě elektronicky podaných žádostí nebyla podána na adresu podatelny, nejednalo by se o žádost dle InfZ a následující postup by se na ni neuplatnil, škola by tedy nemusela žádost vyřizovat jako žádost dle InfZ.

Pokud škola obdržela žádost o informaci s náležitostmi vymezenými výše, musí postupovat jedním ze tří následujících způsobů:

 • informaci poskytne,
 • žádost odloží,
 • vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

1. Poskytnutí informace

 • Škola poskytne žadateli požadované informace, a to do 15 dnů od doručení žádosti.
 • Na toto poskytnutí informací navazují další povinnosti. Škola musí o tomto poskytnutí vyhotovit záznam. Dále vznikají též publikační povinnosti, kterými se tento dokument zabývá níže.
 • Za určité situace může tuto 15 denní lhůtu k poskytnutí informace prodloužit, a to nejvýše o 10 dní. O tomto prodloužení musí žadatele v původní 15 denní lhůtě informovat a sdělit důvody prodloužení. Prodloužit lhůtu lze, pokud:
  • Je nutno vyhledat velký objem informací různého druhu.
  • Probíhá konzultace s jiným povinným subjektem k této žádosti, pokud tento druhý subjekt má závažný zájem na vyřízení této žádosti.

Zveřejnění poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • Pokud škola poskytne žadateli informaci na základě žádosti o informaci dle InfZ, má povinnost tuto informaci také zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tedy to, co sdělila žadateli, odpověď na jeho žádost zveřejnit také elektronicky.
 • Tuto povinnost musí splnit do 15 dnů od poskytnutí informace.
 • Při zveřejňování poskytnutých informací je třeba dbát na ochranu osobních údajů žadatele případně osob uvedených v poskytované informaci. V praxi je tedy třeba tyto informace zveřejňovat v upravené podobě, ze které nelze zjistit osobní údaje dotčených osob.
 • Pokud škola žadateli poskytla velmi rozsáhlé množství informací, nebo pokud informace neposkytovala v elektronické podobě, nemusí zveřejňovat celou tuto odpověď, ale jen informaci vyjadřující její obsah.
 • V případě, že přijde obdobná žádost o informaci, stačí žadatele na tuto zveřejněnou informaci odkázat. Pokud však žadatel výslovně trvá na tom, že mu na jeho žádost má být odpovězeno a informace poskytnuta, škola tak musí učinit a tuto informaci žadateli, i přes její předchozí zveřejnění, poskytnout.

2. Odložení žádosti

Škola žádost odloží pokud:

 • Žádost neobsahuje informace o žadateli (viz výše) a tento nedostatek brání postupu vyřízení žádosti. V takovém případě, musí do 7 dnů vyzvat žadatele o doplnění žádosti. Pokud žadatel této výzvě nevyhoví do 30 dnů od jejího doručení, žádost se odloží.
 • Žádost nesměřuje do působnosti povinného subjektu, to znamená, že se netýká činnosti školy. V takovém případě má škola povinnost do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělit žadateli, že žádost odkládá, neboť nespadá do její působnosti, což musí řádně odůvodnit.
 • O odložení žádosti se nevydává samostatné rozhodnutí.

3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Škola takto rozhodne (vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti), pokud z nějakého důvodu, byť i jen částečně, neposkytne požadovanou informaci. Pokud se důvod pro neposkytnutí informace vztahuje jen na část požadovaných informací, poskytne informaci v takovém rozsahu, v jakém není zákonem omezena a ve zbylé části vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Informaci neposkytne:

 • Pokud je žádost o informace pro školu nesrozumitelná, požadovaná informace neurčitá nebo příliš obecná, a tento nedostatek fakticky brání řádnému vyřízení žádosti. Pokud tedy škola z těchto důvodů nebude moci informace poskytnout, zašle žadateli do 7 dnů výzvu aby žádost upřesnil.
 • Pokud tak žadatel do 30 dnů od doručení výzvy neučiní, škola vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Pokud se žadatel domáhá údajů o osobě, které zasahují do soukromí fyzické osoby, případně jejích osobních údajů.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím.
 • Pokud by jejím poskytnutím byla porušena důvěrnost majetkových poměrů. Tedy pokud by se takto poskytla informace o majetkových poměrech osoby, které by získala na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění atp.
 • A další (pokud jde o případy stanovené § 11 InfZ, jde o další řadu případů, kdy povinný subjekt informaci neposkytuje)

Odvolání

 • Odvolání se podává proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti žadateli.
 • O odvolání rozhoduje nadřízený subjekt, tedy krajský úřad, ale žadatel jej podává u subjektu, který toto rozhodnutí vydal.
 • Pokud je škole doručeno odvolání žadatele, má povinnost toto odvolání spolu se spisovým materiálem předložit krajskému úřadu do 15 dnů od jeho doručení.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 • Tuto stížnost může žadatel podat ústně i písemně. Pokud ji podá ústně a není na místě vyřízena, sepíše o ní škola písemný záznam.
 • Stížnost může žadatel podat do 30 dnů od vyřízení žádosti, respektive uplynutí lhůty k jejímu vyřízení.
 • Rozhoduje o ní nadřízený subjekt, tedy krajský úřad.
 • Škola předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy ji byla doručena. Krajskému úřadu ji předkládat nemusí, pokud této stížnosti sama zcela vyhoví.
 • Stížnost může podat žadatel:
  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti tím způsobem, že byl odkázán na již zveřejněnou informaci (viz výše na str. 2 v části Poskytnutí informace)
  • kterému po uplynutí příslušných lhůt nebyla poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, který nesouhlasí s výší úhrady, za náklady spojené s poskytnutím informace, která mu byla před poskytnutím informace sdělena.

Úhrada nákladů

 • Pokud škola poskytuje žadateli informaci, může po něm požadovat úhradu nákladů. Tedy platbu, jejíž výše však nesmí přesáhnout skutečné náklady vzniklé při vyřizování žádosti (tedy náklady na pořízení kopií, na odeslání odpovědi nebo náklady za dobu práce na vyřizování této žádosti).
 • Pokud škola požaduje úhradu těchto nákladů, písemně tuto skutečnost oznámí žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem požadovanou platbu vyčíslila. Pokud požadavek na úhradu nákladů žadateli nesdělí, ztrácí na tuto úhradu nárok.
 • Poskytnutí informace je následně podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel úhradu nezaplatí do 60 dnů od jejího oznámení, škola žádost o informaci odloží, o čemž žadatele vyrozumí.
 • Ke stanovení výše úhrady škola vydá Sazebník úhrad za poskytování informací, který je součástí povinně zveřejňovaných informací (viz níže v části Publikační povinnosti). Zásady stanovení těchto úhrad jsou upraveny v nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

Publikační povinnosti

 • Občan musí mít možnost se s informacemi seznámit bez součinnosti se zaměstnancem, nemohou být tedy přístupné až na vyžádání.
 • Informace musí být umístěny ve veřejně přístupném prostoru tak, aby se s nimi občan mohl kdykoli seznámit (není však nutné zajistit jejich nepřetržitou dostupnost). Nejčastěji tedy na informační desce, např. ve vestibulu nebo ve zvláštním šanonu, který bude v prostorách vrátnice školy.
 • Je nutné dbát na aktuálnost obsahu, který se musí shodovat se skutečným stavem věci.

Výroční zpráva

Každá škola musí vždy zveřejnit Výroční zprávu o činnosti školy za předcházející školní rok.
Dále škola zpracovává Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za předchozí kalendářní rok. Při plnění této povinnosti je nutno uvést všechny údaje požadované ustanovením InfZ a to i v případě, že za předchozí rok žádnou informaci dle tohoto zákona neposkytovala.

Elektronické zveřejňování

Dotazy a odpovědi (dle zákona č. 106/1999):

Povinně zveřejňované informace, právní předpisy a hlavní dokumenty
Informace, které škola zveřejňuje fyzicky, musí zveřejnit také elektronicky.