Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-41-K/81 Gymnázium, Prima

79-41-K/81 GYMNÁZIUM
VŠECHNY DRUHY SPORTU, OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 13. 1. 2021 - 16:00 h (podle aktuální epidemiologické situace)

VÝHODY STUDIA
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). V primě probíhá navíc výuka plavání podle ŠVP v rozsahu 1 hodiny týdně. Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Do 1. 3. 2021 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis - formát xlsx nebo pdf)

Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:

  • obor vzdělání 79-41-K/81Gymnázium
  • sport, kterému se věnuje
  • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)
  • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
  • termín, který den se účastní pohybových testů

 

Na přihlášce ke studiu jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení není podmínkou, přihlášku lze podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v Excelu) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.

Přihláška ke studiu, příp. přihláška do přípravného kurzu k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M jsou k dispozici také v sekretariátu školy.

 

Termín přijímacího řízení

Přijímací řízení by mohlo proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách – konkrétní termín stanoví MŠMT. Na základě rozhodnutí MŠMT sportovní gymnázium průběh přijímacího řízení upřesní a zveřejní na www.sgpilsen.cz
Více na
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z ČJ a písemného testu z M konají všichni uchazeči.

Pohybové testy konají všichni uchazeči.

 

POHYBOVÉ TESTY
14. 4. 2020 - 13:00 h - 1. termín
15. 4. 2020 - 13:00 h - 2. termín

Náhradní termín pohybových testů (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem): 28. 4. 2020 - 13:00 h

Pohybové testy konají všichni uchazeči.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
Počet otevíraných tříd: 1
Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků

 

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:

 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku) - 20%
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M - 60% (úspěšné složení: minimálně 30 bodů v součtu obou předmětů)
 • výsledek pohybových testů - 20% 

Další požadavky pro přijetí:

 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu)
 • potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti (formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

 

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4,  zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).

 

Disciplíny a bodové hodnocení pohybových testů:

Obecné pohybové testy - běh na 50 m z polovysokého startu, skok do dálky z místa, chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu, leh-sed po dobu 1 minuty, člunkový běh, běh po dobu 12 minut.

 

Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do Primy

Chlapci - věk 12 let

 

 

běh 50 m

dálka z místa

shyby nadhmatem

1 bod - 10.2 s

1 bod - 138 cm

1 bod - 1

9 bodů - 7.4 s

9 bodů - 211cm

9 bodů - 9 a více

 

 

 

leh - sed 1min

člunkový běh

12 minutový běh

1 bod - 20

1 bod - 14.2 s

1 bod - 1650 m

9 bodů - 53

9 bodů - 10.8 s

9 bodů - 2960 m

 

 

 

Dívky - věk 12 let

 

 

běh 50 m

dálka z místa

výdrž - shyb nadhmatem

1 bod - 10.3 s

1 bod - 131 cm

1 bod - 3.0 s

9 bodů - 7.6 s

9 bodů - 201 cm

9 bodů - 38.9 s

leh - sed 1min

člunkový běh

12 minutový běh

1 bod - 16

1 bod - 15 s

1 bod - 1480 m

9 bodů - 49

9 bodů - 10.9 s

9 bodů - 2650 m

 

DALŠÍ SDĚLENÍ

Přijímací komise rozhoduje o konečném přijetí či nepřijetí.

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí lze podat odvolání k odvolacímu orgánu.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

 

Další kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

 

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

UČEBNÍ PLÁN

OBOR VZDĚLÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

Výuka 1. - 4. ročníku (primy - kvarty) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro ZV.

Výuka 5. - 8. ročníku (kvinty - oktávy) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Český jazyk

5

4

4

3

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

4

Cizí jazyk II.

0

2

3

2

4

4

3

3

Občanská výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Základy společenských věd

0

0

0

0

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

1

2

2

Matematika

5

4

4

3

4

3

3

4

Fyzika

2

2

2

2

2

2

3

2*

Chemie

0

2

2

2

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

0

0

0

2

2

2

0

0

Výtvarná výchova

2

1

1

2

0

0

0

0

Hudební výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Estetická výchova

0

0

0

0

2

2

0

0

Tělesná výchova

5

4

4

4

4

4

4

4

1. volitelný předmět

0

0

0

0

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

0

2

Celkem:

30

30

31

31

33

33

33

34

Nabídka povinně volitelných předmětů:

Volitelný předmět I: Teorie sportovní přípravy, Konverzace v anglickém jazyce, 3. cizí jazyk (Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk), Deskriptivní geometrie, Cvičení z matematiky

Volitelný předmět II: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace v ruském jazyce, Konverzace ve španělském jazyce, Seminář z matematiky, Cvičení z psychologie a sociologie, Cvičení z fyziky a chemie, Deskriptivní geometrie, Programování

Volitelný předmět III: Seminář z matematiky plus, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z dějepisu, Společenskovědní seminář, Literární seminář, Seminář z fyziky, Seminář z  chemie, Seminář z  chemie a biologie, Seminář z německého jazyka

Poznámka:  * předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich.